Privatumo politika

VšĮ „Kaunas IN“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie VšĮ „Kaunas IN“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

Informacija apie asmens duomenų apsaugą

VšĮ „Kaunas IN“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie VšĮ „Kaunas IN“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

Asmuo turi teisę:

 • Prašyti suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • Prašyti ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • Prašyti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą („teisė sustabdyti“);
 • Nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • Prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą („teisė apriboti“);
 • Prašyti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
 • Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ bet kuriuo patogiu būdu:

Raštu:  A. Mickevičiaus g. 58, LT-44244 Kaunas.
El. paštu: info@kaunasin.lt
Tel. Nr.: +370 616 23828.
VšĮ „Kaunas IN“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

VšĮ „Kaunas IN“ duomenų tvarkytojai

1. Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos:
Ugnė Tvaravičienė, veikia individualios veiklos pažymos pagrindu. Duomenis tvarko buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo metu.
Biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, į. k. 30415.9063, T. Masiulio g. 10, LT-52372 Kaunas. Duomenis tvarko valdant buhalterinės apskaitos programą „Biudžetas VS“ bei taisant sistemoje esančias klaidas.

2. IT priežiūros paslaugos:
Mindaugas Bučelis, veikia individualios veiklos pažymos pagrindu. Duomenis tvarko IT įrenginių aptarnavimo paslaugų teikimo metu.

3. Archyvavimo paslaugos:
UAB „Archyvita“, į. k. 135761379, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas. Duomenis tvarko teikdami dokumentų archyvavimo paslaugas.

4. Serverio nuomos paslaugos:
UAB „Interneto vizija“, į. k. 126350731, Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius. Duomenis tvarko teikiant serverio nuomos paslaugą.

5. Naujienlaiškių siuntimo paslaugos:
UAB „MailerLite“, į. k. 302942057, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius. Duomenis tvarko teikdamas naujienlaiškių siuntimo paslaugas.
„The Rocket Science Group LCC d/b/a/ Mailchimp“, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Duomenis tvarko teikdamas naujienlaiškių siuntimo paslaugas.

I. Pagrindinės sąvokos

1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

8. Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

VšĮ „Kaunas IN“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu, siekiant pateikti informaciją apie miesto galimybes;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį/susitarimą;
 • siekiant suteikti Jums kokybišką investicijų potencialo konsultaciją;
 • siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
VšĮ „Kaunas IN“ tvarko duomenis elektroninės prekybos, užklausų administravimo, konsultacijų teikimo, tiesioginės rinkodaros teikimo tikslais.

3. Tvarkomi asmens duomenys
VšĮ „Kaunas IN“ tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėse www.kaunasin.lt ir / ar www.visit.kaunas.lt įdiegtoje formoje;
 • asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar teikti paslaugas;
 • vaizdo stebėjimo duomenis, kurie tvarkomi Jums lankantis adresu : Europos pr. 121, Kaunas.

4. Slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis VšĮ „Kaunas IN“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek VšĮ „Kaunas IN“ teikiamas paslaugas.

Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:

 • Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas

VšĮ „Kaunas IN“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams bei tvarkytojams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. VšĮ „Kaunas IN“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

VšĮ „Kaunas IN“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

VšĮ „Kaunas IN“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu suteikti informaciją apie VšĮ „Kaunas IN“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu suteikti informaciją apie VšĮ „Kaunas IN“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu: A. Mickevičiaus g. 58, LT-44244 Kaunas.

El. paštu: info@kaunasin.lt

Tel. Nr.: +370 616 23828

Nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ „Kaunas IN“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą VšĮ „Kaunas IN“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.